Om 7miljö

Dahls Park Vårgårda

Miljönätverket Sjuhärad (7miljö) är ett samarbetsprojekt som drivits sedan 1998 av fem mindre allmännyttiga bostadsbolag (Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder, Fristadbostäder AB, Stubo AB, Vårgårda Bostäder AB och Tranemobostäder AB) i fem olika kommuner i Sjuhäradsbygden. Bolagen är alla certifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001 och vi har ett i stora delar gemensamt verksamhetsledningssystem.

Miljönätverkets fokus är miljöfrågor, men vi har ett nära samarbete även när gäller kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet, energi, GDPR, CSR (Corporate Social Responsibility, dvs socialt ansvarstagande), samt lednings-, marknads- och förvaltarfrågor. Nätverket har en gemensam resurs i form av verksamhetssamordnaren, som verkar som samordnare mellan bolagen.

Miljönätverket startades som en möjlighet för bolagen att tillsammans samverka för att bygga upp ett gemensamt miljöledningssystem och miljöcertifiera bolagen, något inget av bolagen kunnat mäkta med på egen hand. Efter hand har ledningssystem utökats till att även omfatta bl.a. kvalitet, arbetsmiljö och CSR. Arbetet med det gemensamma verksamhetslednings-systemet har fört bolagen närmare varandra och vi samarbetar i dag på en rad områden. Vi har interna nätverk för de flesta arbetsområdena inom ramen för Miljönätverket.

Vi använder även nätverket när det gäller att införa ny teknik (t.ex. solceller och laddstolpar) eller nya arbetssätt (t.ex. upphandlingsrutin), där ett bolag går före och testar. Om utfallet har varit bra, följer de andra bolagen efter om behov finns.

Vi arbetar även med gemensamma projekt.  Samtliga företag i nätverket har gått med i Allmännyttans Klimatinitiativ, vilket har som mål att vara fossilfria 2030 och minskat energianvändningen med 30 % (referensår 2007).

Kontakt:

Cathrine Andersson, 0708-78 96 64

mailto:cathrine.andersson@7miljo.se