Nyheter

7
Dec

Oljeuppvärmningen utfasad i hela nätverket

Bollebo har nu konverterat oljeeldningen på Vinkelvägen till värmepump. Genom detta minskar vi våra utsläpp av koldioxidekvivalenter med 86 ton per år, samtidigt som vi sänker uppvärmningskostnaden med ca 200 000:- per år.

Konverteringen har kunnat genomföras med hjälp av bidrag från Klimatklivet.

Detta var den sista stora anläggningen i Miljönätverket och vi är i och med detta inte helt fossilfria vad gäller uppvärmning (vi har tre mindre reserv/spetsanläggningar kvar som tillsammans förbrukar ca 2,5 kubikmeter olja ett normalår), men näst intill.

21
Nov

Vårgårda Bostäder satsar på energilagring och bränslecell

Vårgårda Bostäder (VBAB) står i begrepp att helrenovera en första byggnad av sex i ett miljonprogramsområde. Samtidigt som byggnaden bl.a. byggs på med en våning och tilläggsisoleras, satsar man på en energilösning som är ovanlig – troligen helt unik i denna skala – i större svenska fastigheter.

Huset får 500 m2 solceller som genererar ca 80 MWh årligen. Denna el sparas kortsiktigt (över dygn) i batterier och långsiktigt (över vintersäsongen) i ett vätgaslager för att därefter tillverka el och värme med hjälp av en bränslecell. Målet är att byggnaden ska bli helt självförsörjande när det gäller fastighetsel (belysning mm) och uppvärmning.

Installationen i första byggnaden planeras vara i drift under hösten 2018. Om installationen fungerar som det är tänkt, avser VBAB gå vidare med fem likadana bostadshus i samma område.

3
Nov

Livscykelanalys av trähus, broschyr

Vi har gjort en livscykelanalys (LCA) av Fribos trähus som visar att man minskar utsläppen av koldioxid med ungefär hälften om man bygger i trä i stället för betong.

Läs mer i broschyren.

Om du är intresserad av själva LCA:n och RISE:s kritiska granskning av denna, får du gärna höra av dig. Bägge finns som PDF.

Den kritiska granskningen och broschyren har medfinansierats av Boråsregionen (Sjuhärads kommunalförbund).

Slutlig fribo_broschyr_170x240mm lagupplost

1
Nov

Sol i Väst

Tranemobostäder är nu medlem i Sol-i-Västs basnätverk (mer info nedan).

18
sep

Sol i Väst

Sol i Väst är ett nätverk där offentliga aktörer tillsammans bygger upp kompetens och erfarenheter om solcellsutbyggnad. Syftet är att deltagarna ska bygga solelanläggningar och vara en föregångare för andra offentliga aktörer, företag och privatpersoner. I medlemskapet ingår bl.a. ett åtagande att installera minst en anläggning.

Det finns i dagsläget två nätverk: Basnätverket där Bollebo och Stubo är medlemmar, och Det avancerade nätverket där Fribo är medlem.

Nätverket finansieras av Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. Se länk här: http://hallbarutvecklingvast.se/sol-i-vast.

12
sep

7miljös andra solcellsanläggning klar!

Stubos första solcellsanläggning är nu slutbesiktigad. Det är en takanläggning på 410 m² (64,5 kWt) som installerats på Solrosens äldreboende. Elen kommer att användas i äldreboendets verksamhet. Stubo planerar att under hösten installera en laddstation med två laddpunkter i anslutning till Solrosen, samt dessutom ytterligare sju laddstationer inom sitt bestånd.

Detta är den andra anläggningen som installerats i Miljönätverket. Sedan 2015 har FRIBO en anläggning på Centrumhusets tak (260 m²). Solelen driver förutom husets tvättstuga och FRIBO:s kontor även elbil, elcykel och trädgårdsredskapen som fastighetskötarna använder.

Även Bollebo, Tranemobostäder och Vårgårda bostäder har planerade installationer av solceller.